REGULAMIN

Regulamin konkursu fotograficznego

„TOTO-FOTO”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Szkoła Językowa CHAPEAU-BAS w Katowicach, zwana dalej organizatorem.

2. Cel

Celem konkursu jest zilustrowanie trzech zaproponowanych przez organizatora cytatów za pomocą własnoręcznie wykonanych zdjęć.

3. Uczestnicy

Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Aby zgłosić swój udział należy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie szkoły Chapeau-bas w Katowicach przy ul. Lompy 9/1. Na Prośbę może również zostać przesłany do Państwa droga mailową.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 2. ZASADY KONKURSU

1. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać trzy zdjęcia, które będą odzwierciedlały trzy cytaty podane poniżej (jedno zdjęcie odpowiadające jednemu cytatowi).

I. What makes the desert beautiful is that somewhere it hides a well. (ang.)
Pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnię.

II. L’oiseau a son nid, l’araignée sa toile, et l’homme l’amitié. (fr.)
Ptak ma swoje gniazdo, pająk swoją pajęczynę a człowiek przyjaźń.

III. La noche es la mejor representación de la infinitud del universo. Nos hace creer que nada tiene principio y nada, fin. (hiszp.)
Noc najlepiej ukazuje nieskończoność wszechświata. Pozwala nam wierzyć, że nic nie ma początku ani końca.

Dzieci poniżej 12-tego roku życia mogą zilustrować cytat w postaci rysunku (będą wtedy oceniane w kategorii dziecięcej) bądź zdjęcia (będą wtedy oceniane jak pozostali uczestnicy).

2. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie zdjęcia komputerowo modyfikowane, natomiast od momentu ich wywołania, wprowadzanie jakichkolwiek manualnych modyfikacji jest zabronione.

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które nie zostały, jak dotąd, nigdzie opublikowane oraz nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Tym samym organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do konkursu prac niespełniających wymagań podanych w niniejszym regulaminie.

§ 3. ZGŁASZANIE ZDJĘĆ

1. Format i opis zdjęć

Każde zdjęcie musi być formatu min. 15cm x 20cm i max. 20cm x 30cm. Na odwrocie należy napisać swoje imię i nazwisko, wiek, miejsce wykonania zdjęcia oraz numer cytatu (1,2 lub 3), któremu zdjęcie odpowiada.

2. Terminy

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem uczestnictwa w konkursie należy dostarczyć osobiście, bądź przesłać na adres Szkoły Językowej Chapeau-bas: ul. Lompy 9/1, 40-030 Katowice najpóźniej do dnia 11 marca 2013 roku.

§ 4.KRYTERIA OCENY PRAC BIORĄCYCH UDZIAȽ W KONKURSIE

I Etap

Jury w którego skład wchodzić będą miłośnicy fotografii wybierze 99 zdjęć (33 zdjęcia do każdego cytatu), biorąc pod uwagę następujące kryteria: estetyka, technika, sposób oddania danego cytatu oraz oryginalność.

II Etap

Prace wyłonione przez Jury, w czasie pierwszego etapu konkursu staną się obiektem wystawy, która zaprezentowana zostanie w placówkach szkół, uczelni wyższych oraz domów kultury na terenie Regionu Śląskiego

Zwycięskie fotografie (po jednej z każdej kategorii) zostaną wyłonione przez publiczność drogą głosowania. Podliczenie głosów odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2013 roku a wyniki zostaną ogłoszone 28 czerwca 2013 roku. Strona 3 Szkoła Językowa Chapeau-bas Ul. Lompy 9/1,

W wypadku gdy dwie bądź więcej prac konkursowych uzyska jednakową liczbę głosów, ostateczną decyzję o zwycięstwie podejmie komisja, której skład ustali organizator konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną i mailową.

§ 4.NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają od Szkoły Językowej Chapeau-bas nagrodę w postaci darmowego kursu wybranego przez siebie języka obcego, który będą mogli zrealizować w wybranym przez siebie terminie. Za pisemną zgodą laureata, wygrany kurs może zostać przekazany osobie wskazanej przez laureata konkursu.

Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone odpowiednio:

1 miejsce – 3 semestralny kurs

2 miejsce – 2 semestralny kurs

3 miejsce – 1 semestralny kurs

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zdjęcia zgłoszone do konkursu będą brały udział w kilku wystawach konkursowych, a następnie zostaną złożone w archiwum Szkoły. Nie podlegają one zwrotowi po zakończeniu konkursu.

2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz zgodą uczestnika na jego przestrzeganie.

3. Wszelkie pytania dotyczące powyższego regulaminu, bądź przebiegu konkursu można kierować na adres mailowy Szkoły: szkola@szapoba.com.

Administracja i zespół lektorów

Szkoły Językowej

Chapeau-bas